مجتمع فناوری نوین فدک
مجتمع فناوریهای نوین فدک
نام و نام خانوادگی:
تاریخ تولد
محل تولد:
ملیت
مدرک تحصیلی:
نام شرکت یا موسسه:
زمینه فعالیت
حوزه مورد علاقه سرمایه گذاری:
حدود مبلغ سرمایه گذاری:
(توجه شود به مبالغ کمتر از 2 میلیارد ریال ترتیب اثر داده نخواهد شد)
آدرس پست الکترونیک:
فرم درخواست سرمایه گذاری
سمت در شرکت:
نوع شرکت ( در صورت سرمایه گذاری حقوقی):
شماره ثبت شرکت ( در صورت سرمایه گذاری حقوقی):
تاریخ ثبت شرکت ( در صورت سرمایه گذاری حقوقی):
نام مدیرعامل شرکت ( در صورت سرمایه گذاری حقوقی):
آدرس :
شماره تماس:
شماره تلفن همراه:
طرح مورد علاقه برای سرمایه گذاری در صورت وجود: