مجتمع فناوری نوین فدک
حضور مجتمع فناوریهای نوین فدک در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین
 

ورود (مخصوص سرمایه گذاران و مشتریان ویژه)