مجتمع فناوری نوین فدک
سخنرانی مدیرعامل مجتمع فناوریهای نوین فدک در هفته پژوهش در جمع دانشگاهیان دانشگاه اصفهان
 

ورود (مخصوص سرمایه گذاران و مشتریان ویژه)