مجتمع فناوری نوین فدک
حضور مجتمع فدک در سومین نمایشگاه مدیریت شهری شهرداری ها و دهیاری های کشور
 

ورود (مخصوص سرمایه گذاران و مشتریان ویژه)