مجتمع فناوری نوین فدک
جایگزینی دسیکا تا درصدی بجای تیتان در صنایع رنگ نساجی
 

ورود (مخصوص سرمایه گذاران و مشتریان ویژه)