مجتمع فناوری نوین فدک
حضور در کارگاه آموزشی مواد فعال سطحی و صنایع شوینده برگزار شده توسط شرکت بهداد
 

ورود (مخصوص سرمایه گذاران و مشتریان ویژه)