مجتمع فناوری نوین فدک
حضور در سومین همایش ملی مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
 

ورود (مخصوص سرمایه گذاران و مشتریان ویژه)