مجتمع فناوری نوین فدک
رونمایی ریاست محترم جمهور از محصول سیلیکای گرید لاستیک
 

ورود (مخصوص سرمایه گذاران و مشتریان ویژه)