مجتمع فناوری نوین فدک
حضور مجتمع فناوریهای نوین فدک در هفتمین نمایشگاه نانو
 

ورود (مخصوص سرمایه گذاران و مشتریان ویژه)