مجتمع فناوری نوین فدک
مشارکت مجتمع فدک با مجتمع شیمیایی ریف،خودرنگ و پلیمر ایران
 

ورود (مخصوص سرمایه گذاران و مشتریان ویژه)