مجتمع فناوری نوین فدک
مجتمع فناوریهای نوین فدک
نام و نام خانوادگی درخواست کننده:
دانشگاه محل تحصیل یا مرکز پژوهشی:
رشته تحصیلی:
مقطع تحصیلی:
استاد راهنما:
موضوع پروژه مورد درخواست:
فرم درخواست همکاری در پروژه های تحقیقاتی
شماره تماس:
شماره تلفن همراه:
آدرس پست الکترونیک :
شرح مختصر از پروژه درخواستی: