مجتمع فناوری نوین فدک
مجتمع فناوریهای نوین فدک
تاریخ تکمیل فرم:
نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
تاریخ تولد:
جنسیت:
فرم استخدام
مرد
زن
وضعیت تاهل
متاهل
مجرد
وضعیت نظام وظیفه:
انجام داده ام
انجام نداده ام
معاف
نوع معافیت:
آخرین مدرک تحصیلی:
دانشگاه محل تحصیل:
رشته تحصیلی:
معدل آخرین مدرک تحصیلی:
زمینه مورد علاقه همکاری:
سوابق کار مرتبط:
محل کار
مدت زمان همکاری
سمت
وظیفه محوله
علت ترک کار
آدرس پست الکترونیک:
آدرس:
تلفن تماس:
توضیحات:
حدود دستمزد پیشنهادی:
ماهانه
ارسال رزومه: