مجتمع فناوری نوین فدک
آنتی کیک کود و صنایع شیمیایی